การประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยาอุตสาหกรรมในการบริหารสถานศึกษา

กาญจนา เจริญสุข, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความนี้นำเสนอเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยาอุตสาหกรรมในการบริหารสถานศึกษาโดยเนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดการบริหารการศึกษา แนวคิดจิตวิทยาอุตสาหกรรมรวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Hugo Munsterberg ในการบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาการบริหารสถานโดยใช้แนวคิดจิตวิทยาอุสาหกรรรม ซึ่งการบริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังนั้นการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องนำแนวคิดทฤษฎีต่างๆทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเพื่อจูงใจให้บุคลากรภายในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทำงาน และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**