การสร้างคุณภาพบริการของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามแนวคิด STEP-SERVQUAL เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศรัญญา หนูนาค, ชยุต ภวภานันท์กุล

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการสร้างคุณภาพบริการของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิด STEP-SERVQUAL เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาแนวคิดของนักวิชาการที่ได้ให้คำนิยามคุณภาพบริการ เครื่องมือวัดคุณภาพบริการที่เรียกว่า SERVQUAL และตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะด้วยเทคนิคทักษะสู่การจ้างงานและการเพิ่มผลผลิต (STEP) ด้วยเหตุผลที่ว่าองค์การที่ต้องการความสำเร็จควรให้ความสำคัญด้านคุณภาพการบริการไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน เพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญ การมุ่งสู่คุณภาพบริการที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะบุคลากรที่ให้บริการเป็นเสมือนด้านหน้าที่ให้บริการ ต้องอาศัยแนวคิดที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนในการให้บริการที่มีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สอดรับกับความต้องการระดับภูมิภาคประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**