แนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรอิสระ กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาติวานนท์

ศรัญญา ต่อทับ, อริสรา เสยานนท์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดของพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์กรอิสระ เก็บข้อมูลรวบรวมจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 399 คน และการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสินเชื่อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด สาเหตุคือ ไม่ทราบรายละเอียดเงื่อนไขของสินเชื่อ 2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้บริการร้อยละ 71.20 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) ได้ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยนี้ เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด ดังนี้ (1) การใช้สื่อออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด (2) พัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงการให้บริการด้วยใจ ซึ่งกลยุทธ์เชิงแก้ไขนี้มีความเหมาะสมและสามารถทำได้ทันที

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**