การลดปัญหาสินค้าขาดตลาดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนการพยากรณ์ และการเติมเต็มร่วมกัน กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง

อริสา โตเครือ

Abstract


การลดปัญหาสินค้าขาดตลาดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนการพยากรณ์และการเติมเต็มร่วมกัน กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง เป็นการศึกษาและนำเทคนิคมาใช้ในการพยากรณ์แบบต่าง โดยแบบ Moving Average นำมาทำการพยากรณ์ในการคำนวณยอดการเบิกใช้งานสูลสุด เพื่อใช้ในทำการหาค่าพยากรณ์ความต้องการล่วงหน้าของผู้ใช้งานและกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังสำรองเป็นจำนวน 10% เพื่อป้องกันความผันผวนการเบิกใช้งานของผู้ใช้งานในอนาค และใช้สูตรการพยากรณ์ 2 สูตร นั้นคือ Weighted Moving Average และ Exponential Smoothing โดยจะทำการคัดเลือกหาวิธีการพยากรณ์ที่ดีที่สุดจากทั้ง 2 สูตร และเมื่อทราบว่าใช้สูตรพยากรณ์ใดที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ก็จะนำสูตรนั้นไปใช้ในการคำนวณที่เราทำการคัดเลือกมาพร้อมกับนำตัวแปรเหตุการณ์มาใช้ในการคำนวณ ตัวแปรเหตุการณ์สามารถ นำมาบวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**