การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดค่าย และทัวร์ ของ บริษัท แพลนเน็ต เเคมป์ จำกัด

ปวัน สุขอิ่ม, วีระ วีระโสภณ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการจัดค่าย และทัวร์ ของ บริษัท แพลนเน็ต เเคมป์ จำกัด ผู้วิจัยผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการจัดค่าย และทัวร์ ของ บริษัท แพลนเน็ต เเคมป์ จำกัด” โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 170 ชุด ได้ดังนี้เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพศหญิง มีอายุ 16-20  ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่ศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและพบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน และ นักศึกษา ซึ่งรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการจัดค่าย และทัวร์ ของ บริษัท แพลนเน็ต เเคมป์ จำกัด ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าความคุ้มค่าค่าใช้จ่ายในแพ็คเกจท่องเที่ยวของบริษัทมีราคาเหมาะสม มากที่สุด ค่าใช้จ่ายในแพ็คเกจท่องเที่ยวมีความเหมาะสมต่อสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบันในระดับมาก ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องตรงไปตรงมามากที่สุด มีความความเชื่อใจต่อบริษัท ด้านความปลอดภัยในมาตรการ Covid-19 ให้บริการด้วยความซื่อตรงและจริงใจในระดับมาก โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อบริษัทในระดับมาก ความพึงพอใจต่อการให้บริการของวิทยากร มัคคุเทศก์ และพนักงานบริษัทฯผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอในมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามจะยังคงกลับมาใช้บริการที่บริษัทอีกถึงแม้ว่า ราคาจะสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ในระดับมาก ถ้าโอกาสเอื้ออำนวย ท่านจะกลับมาใช้บริการที่บริษัทอีกครั้ง จะ ใช้บริการจากบริษัทต่อไปเรื่อย ๆ มากที่สุด แพ็คเกจการบริการของบริษัท พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่าชื่นชอบมากที่สุดอันดับ แรก คือ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทัศนศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**