กลยุทธ์การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา

จีรวัฒน์ รำไพ, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


กลยุทธ์การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนานักเรียนไปสู่ตลาดเศรษฐกิจฐานความรู้ เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์กร จึงต้องมีกระบวนการหรือกลยุทธ์การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบ โดยนำกลยุทธ์การจัดการความรู้ไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และผลิตผลงานเพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และได้แนวทางกลยุทธ์การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**