ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการเงินธุรกิจบ่อกุ้งกุลาดำ จังหวัดสงขลา

อุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล, ณิชาภัทร บุญรัตน์, จิดาภา พงษ์สุวรรณ์, สุนิสา ช่วยเมือง

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลาและ 2) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าของฟาร์มกุ้งกุลาดำ 3 ราย  ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำทั้งหมด เฉลี่ยกิจการละ 524,000 บาท ต่อรอบการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง เฉลี่ยกิจการละ 240,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง เฉลี่ยกิจการละ 20,080 บาท  ค่าใช้จ่ายผันแปร เฉลี่ยกิจการละ 222,576 บาท และค่าใช้จ่ายคงที่ เฉลี่ยกิจการละ 41,344 บาท  ผลตอบแทนในกิจการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอำเภอระโนด สงขลา พิจารณาจากปริมาณขายส่งเฉลี่ยกิจการละ 26,167 ต่อรอบ 4 เดือน เฉลี่ยต่อบ่อคิดเป็น 3,140 บาทจาก 8.33 บ่อต่อกิจการ โดยที่ราคาขายส่งเท่ากันคือ 242 บาท  ทำให้รายได้จากการขาย เฉลี่ยกิจการละ 6,602,333 บาทต่อรอบ 4 เดือน ซึ่งคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อบ่อ 792,597 บาท กำไรสุทธิจากผลตอบแทนหักต้นทุน เฉลี่ยกิจการละ 2,245,669 บาท เฉลี่ยกำไรสุทธิต่อบ่อ 269,588 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เฉลี่ยร้อยละ 51.54


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**