ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานที่บ้านของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สาริยา ใคลคลาย, อรพรรณ ขุนเจริญ, จิรภัทร ภู่ขวัญทอง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทำงานที่บ้านของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทำงานที่บ้านของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทำงานที่บ้านจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ และสายงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานที่บ้าน ไม่แตกต่างกัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**