แรงจูงใจในการทำงานและคุณภาพชีวิตของข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ: การทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น

จิรัฏฐ์ โสดา, ชยุต ภวภานันท์กุล

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานและคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ ความหมายของแรงจูงใจ ประโยชน์ของการสร้างแรงจูงใจ ลักษณะของแรงจูงใจ และคุณภาพชีวิต โดยได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการที่ได้ให้คำนิยามไว้อย่างมากมาย ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของแรงจูงใจ ซึ่งทรัพยากรที่สำคัญมากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์คือสิ่งที่มีคุณค่ากับองค์กรมากที่สุด ดังนั้น การที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องใช้แรงจูงใจ โดยองค์กรจะต้องมั่นใจว่า สามารถที่จะหาแรงจูงใจที่เหมาะสมและมากพอที่จะจูงใจบุคลากรเหล่านั้นให้มีความอยากที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ ทุ่มเท และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรของตนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**