การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทรงศักดิ์ แซ่เจว

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดห้วยมงคล2) ประสิทธิผลของการใช้สื่อที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยววัดห้วยมงคล วิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 12 คนประกอบไปด้วยจำนวน 12 คน เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล กรรมการบริหารวัดห้วยมงคล 5 คน ผู้นำชุมชนวัดห้วยมงคล 2 คน ผู้ปฏิบัติงานวัดห้วยมงคล 3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุป ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชายไทย 150 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 50 คน โดยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัญหาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ประการแรกภาครัฐจัดสรรงบประมานไม่เพียงพอทำให้การสื่อสารเข้าไม่ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว ประการที่สองขาดมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทำให้การสื่อสารเพื่อการจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 2. สภาพปัญหาการสื่อสารกับกลุ่มประชาชน คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขาดการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนและชุมชนทำให้มีข้อมูลไม่ชัดเจน 3. ปัญหาการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ คือ การสื่อสารภายในชุมชนจะเน้นไปทางบุคคลเป็นหลักทำให้ขาดการสื่อสารในการมีส่วนร่วมระหว่างกัน 4. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ผู้ส่งสารขาดเจ้าหน้าที่ดูแลที่ชัดเจน เนื้อหาสารเป็นภาษาไทยขาดภาษาอังกฤษ สื่อที่ใช้ยังไม่ครบทุกช่องทางในการสื่อสารกับภายนอก 5. สิ่งจูงใจและสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยววัดห้วยมงคล คือ กิจกรรมของวัดมากที่สุด รองลงมา ทิวทัศน์สวยงาม และเดินทางสะดวก 6. การรับรู้สื่อในการให้ข้อมูลข่าวสาร คือ สื่อสารมวลชนมากที่สุด รองลงมาสื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล 7. ประเภทของสื่อที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดห้วยมงคล คือ สื่อมวลชนมากที่สุด รองลงมาสื่ออื่นๆ และสื่อบุคคล 8.ศักยภาพในการสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คือ สื่อมวลชนมากที่สุด รองลงมาสื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**