การสวมบทบาทนางนารายณ์แปลงในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์

วิสะรุต อิ่มเอิบ, สุภาวดี โพธิเวชกุล

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสวมบทบาทนางนารายณ์แปลงในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระนารายณ์ปราบนนทุก ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการแสดงบทบาทนางนารายณ์แปลงเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้แสดงบทบาทนางนารายณ์แปลงนอกจากต้องรำได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนทางนาฏศิลป์ไทยแล้ว ยังต้องศึกษาภูมิหลังของตัวละครเพื่อนำมาประกอบการแสดง จึงจะทำให้การแสดงบทบาทนางนารายณ์แปลงนั้นสมบูรณ์ วิธีการสวมบทบาทนางนารายณ์แปลงมี 3 วิธีด้วยกันได้แก่ 1. กระบวนท่ารำแบ่งออกเป็นการรำตีบทตามเนื้อร้องโดยใช้วิธีการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงและการรำเพลงเร็ว 2. วิธีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกในบทบาทของนางนารายณ์ได้แก่ อารมณ์รัก อารมณ์มารยาเสแสร้ง อารมณ์โกรธและความรู้สึกภูมิใจซึ่งจะแสดงออกผ่านสีหน้า แววตา และท่าทางให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและ 3. วิธีการเข้าถึงตัวละครในการแสดงบทบาทนางนารายณ์แปลงด้วยการอ่านบทละคร การตีความตัวละครและการสร้างความเชื่อเนื่องจากตัวละครนางนารายณ์แปลงนั้นมีพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะสุภาพเรียบร้อยเน้นกระบวนรำสวยงามและการสวมบทบาทนางนารายณ์แปลงจึงต้องใช้หลักการแสดงเข้ามาช่วยในการแสดงอารมณ์โดยใช้เทคนิคการแสดงแบบนอกสู่ในและในสู่นอก เพื่อให้ผู้ชมได้สุนทรียะและอรรถรสร่วมกับนักแสดงได้อย่างสมบูรณ์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**