ทักษะการเจรจาต่อรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

ปรียาภัทร ผายพิมพ์, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


ทักษะการเจรจาต่อรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง เพื่อการยอมรับและการเห็นชอบต่อข้อเสนอที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะครูภายในสถานศึกษา      ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอหรือให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละฝ่าย ที่ได้ทำการเจรจาต่อรองไว้ เป็นขั้นตอนที่จำเป็นจะต้องมีบุคคลในการเจรจาต่อรองตั้งแต่สองบุคคลขึ้นไปเพื่อให้ได้ข้อยุติ หรือดำเนินการต่อไปได้ โดยเป็นไปตามข้อตกลงที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายมีการตัดสินใจร่วมกัน ยอมรับในข้อตกลงที่เกิดขึ้น อาจมีความต้องการที่แตกต่างกันไปแต่สามารถยอมรับได้ การเจรจาต่อรองเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความยืดหยุ่น มีการวางแผนงานในการเจรจาต่อรอง ไม่มีเทคนิคตายตัว เป็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีซึ่งเป็นทักษะสำคัญ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงาน ต่อได้อย่างมีประสิทธิผล บรรยากาศภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้แล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ละความร่วมมือจากภายนอกองค์กร เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ขององค์กร บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของทักษะการเจรจาต่อรอง ความสำคัญการเจรจาต่อรอง รูปแบบของการเจรจาต่อรอง กระบวนการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารในการเจรจาต่อรอง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**