แนวคิดอภิปรัชญา: ทฤษฎีแบบของเพลโตจากบทสนทนาฟีโดและพาร์เมนิดีส

วรพล หิตามาตา, สิริกร อมฤตวาริน, กีรติ บุญเจือ

Abstract


การวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดอภิปรัชญาในเรื่องแบบของเพลโตจากบทสนทนาฟีโดและ บทสนทนาพาร์เมนิดีส ผลการศึกษาพบว่า แบบของเพลโตจากทั้งสองบทสนทนานั้นมีความแตกต่างกันในมุมมองที่น่าสนใจคือในขณะที่บทสนทนาฟีโด ใช้วิธีถ่ายทอดทฤษฎีบทสนทนาพาร์เมนิดีสกลับใช้วิธีทดลองฝึกความคิดหรือบทสนทนาแรกเป็นช่วงระยะเวลาเริ่มแรกรู้จักทฤษฎีแต่บทสนทนาที่สองกลับเป็นการย้อนทบทวนพิจาณาสิ่งที่เคยรู้หรือมีลักษณะตื่นเต้นอยากเผยแพร่ทฤษฎีกับมีลักษณะเยือกเย็นไม่รีบร้อนและสุดท้ายคือบทสนทนาฟีโดนั้นมีารอ้างอิงวิธีการแบบโสเครตีสเป็นหลักในขณะที่บทสนทนาพาร์เมนิดีสอ้างอิงทฤษฎีของพาร์เมนิดีสเป็นหลัก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**