เปรียบเทียบทัศนคติของแฟนบอลตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลชนิดกีฬาอาชีพ ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ ไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก (ไทยลีก 1) ฤดูกาล 2564-65

กณิศ สงวนวงศ์, อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์, สุภกร ตันวราวุฒิชัย

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติของแฟนบอลตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลชนิดกีฬาอาชีพ ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ ไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2564-65 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อแบบประเมินผลชนิดกีฬาอาชีพสำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและทัศนคติ
ของแฟนบอลที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ ไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2564-65 จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของแฟนบอล ในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียวและถดถอยพหูคูณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบสะดวกใน 16 สนามเหย้าเยือนครบจำนวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละสนาม เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ทัศนคติของแฟนบอลที่มีต่อแบบประเมินผลชนิดกีฬาอาชีพสำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ทัศนคติของแฟนบอลที่มีต่อการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ ไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2564-65 อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนารูปแบบการประเมินผลชนิดกีฬาอาชีพให้เป็นระบบและมีมาตรฐานสากล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**