ปัจจัยการเลือกใช้บริการสถานบันเทิงของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

อรอูรา ครุฑมณี

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาน บันเทิงของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานบันเทิงของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานบันเทิงของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมจากผู้บริโภคที่ใช้บริการสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20 - 25 ปี มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีอาชีพนักศึกษา  โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท และมีสถานภาพโสด จำนวนครั้งที่ใช้บริการสถานบันเทิง      ในแต่ละเดือน เฉลี่ยคือ 1 – 2 ครั้ง ส่วนวันที่นิยมเข้าใช้บริการสถานบันเทิงส่วนใหญ่ คือ วันหยุดสุดสัปดาห์   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่เริ่มเข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลา 21.01 – 22.00 น. ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่าย   ในการเที่ยวต่อครั้ง/คน ต่ำกว่า 500 บาท มาใช้บริการครั้งละประมาณ 1 – 3 คน และชอบนั่งบริเวณ outdoor มากที่สุด รองลงมา คือ ตรงกลางร้าน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ พบว่า มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริโภคเลือกใช้บริการสถานบันเทิงเนื่องจากพนักงานหน้าตาสดใสและอัธยาศัยดี ผู้บริโภคชื่นชอบที่บรรยากาศของสถานบันเทิงที่กว้างขวางปลอดโปร่งและจัดที่นั่งเพียงพอ เมื่อพิจารณา    รายด้าน ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการใช้บริการ ด้านหลักฐานทางกายภาพและด้านบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**