กลวิธีการตั้งชื่อขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ

เมธาวี ดวงสวัสดิ์, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งชื่อขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเก็บรวบรวมชื่อชื่อขนมไทยจาก 4 ประเภท ได้แก่ประเภท 1. กวน,2. อบและผิง,3. ทอด และ 4. นึ่ง รวมทั้งสิ้น 100 ชื่อ โดยเก็บจากรายการอาหารในเว็บไซต์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล โดยใช้รูปแบบการรวบรวมรายชื่อแบบสุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยผลการวิจัยพบการใช้กลวิธีการจั้งชื่อทั้งหมด 10 วิธี โดย 2 วิธีหลักที่นิยมใช้ในการตั้งชื่อ ได้แก่ การบอกส่วนผสมและการเปรียบเทียบกับสิ่งของที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน การตั้งชื่อขนมไทยสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นอยู่ของสังคมและวัฒนธรรมของคนไทย ในด้านต่างๆ เช่นค่านิยม วัตถุดิบประจำถิ่น รวมถึงวิธีการทำขนมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**