แนวทางการจัดการส่วนผสมทางการตลาด เดอะวิจิตร รีสอร์ท หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

พงษ์สุระ คู่พงศกร, วีระ วีระโสภณ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการส่วนผสมทางการตลาด เดอะวิจิตร รีสอร์ทหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการส่วนผสมทางการตลาด โรงแรมเดอะวิจิตรรีสอร์ท หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมจำนวน 12 คน ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากเนื่องจากลูกค้าจะพิจารณาการเข้าพักจากหลากหลายองค์ประกอบมากขึ้น ในด้านราคา (Price) ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาโดยอาจจะมีการลดต้นทุนหรือมีการลดค่าใช้จ่าย ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ของเดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต มีการปรับปรุง มีการโฆษณาด้วยสื่อโดยมีการออกบูธทั้งภายในและนอกประเทศและสื่อออนไลน์ เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต ควรมีการส่งเสริมการตลาด Online และ Offline (Promotion) โดยอาจจะมีตัวแทนออกไปประชามสัมพันธ์เผยแพร่นอกจากมีการส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการบุคลากรภายในองค์กร (People) ในด้านการคัดเลือกบุคคลากรเข้ามาทำงาน ด้านสุขอนามัย ด้านฝึกอบรมบุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ปัจจุบัน ทางรีสอร์ทยังคงมีวิวทิวทัศน์เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการการให้บริการ (Process) ของพนักงานในส่วนต่าง ๆ ต้องปรับปรุงรูปแบบการให้บริการจะต้องมีการบริการลูกค้าที่รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง และมีพนักงานคอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับแขกที่เข้ามาพักและในส่วนของด้านอาหารจะต้องใส่ใจในส่วนของวัตถุดิบทุกๆ ชิ้น เพื่อให้ได้มาตรฐาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**