การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยงให้แก่คลินิกรักษาสัตว์โชคชัยสี่ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ธนพร งามกนก, นนทพัทธ์ ผาแก้ว, ดลฤดี ศรีมันตะ, กำพล ดวงพรประเสริฐ

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยง 2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยง และ 3. ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผู้วิจัยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยง โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการผลิต และ 2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยงและความพึงพอใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มาใช้บริการคลินิกรักษาสัตว์โชคชัยสี่ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 2. เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มาใช้บริการคลินิกรักษาสัตว์โชคชัยสี่ เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยงอยู่ในระดับมาก และ 3. เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มาใช้บริการคลินิกรักษาสัตว์โชคชัยสี่ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**