ภาวะผู้นำการปรับเปลี่ยนของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

รุ่งโรจน์ ศรีสังข์, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


ในปัจจุบันจากสถานการณ์ของโลกมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเงินและสังคม ในสภาวการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรทั้งในด้านการวางแผน การบริหาร ทรัพยากรบุคลและงบปนะมาณ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารหรือผู้นำองกรค์ สถานศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งองกรณ์สำคัญที่ต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ทันต่อยุคสมัยที่มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มีทักษะภาวะผู้นำในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกล่าวถึงรูปแบบภาวะผู้นำการปรับเปลี่ยน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมในการบริหารจัดการงาน 6 ด้าน คือ การมองภาพองค์รวม การกำหนดประเด็นของการปรับเปลี่ยน การสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจการทำงานเชิงท้าทายการปรับเปลี่ยน การรักษาวินัยความใส่ใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติและการรับความเห็นจากผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารของผู้บริหารที่ปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนในยุคศตวรรษที่ 21

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**