ผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการศึกษาไทยในยุค 4.0

เกรียงไกร บุตะเคียน, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


บทความนี้มุ่งนำเสนอเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นต้นแบบความประพฤติปฏิบัติที่ดีทางจริยธรรม เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ตาม เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงสถานศึกษาโดยใช้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคการศึกษาไทย 4.0 ผู้เขียนจึงนำเสนอคุณลักษณะเชิงจริยธรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษาไทย 4.0 พึงมี เพราะถือได้ว่าเป็นผู้ที่นำทางการศึกษาต้องตระหนักในภารกิจความรับผิดชอบ และเอาใจใส่อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นแบบอย่าง แก่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**