การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจภายในที่พยากรณ์ต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นริศ บุญญานุพงศ์, ชวนีย์ พงศาพิชณ์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครู การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และแรงจูงใจภายใน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ แรงจูงใจภายใน กับประสิทธิภาพการสอนของครู และ 3) พยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูด้วยการสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจภายใน กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยครั้งนี้คือ ครูในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 323 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการสอนของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และแรงจูงใจภายในมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แรงจูงใจภายใน ด้านความต้องการการกำหนดด้วยตนเอง ด้านความสนใจ ตื่นเต้น ด้านความต้องการมีความสามารถ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านความมั่นคงในการทำงาน สามารถพยากรณ์การพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครู ได้ร้อยละ 51.3

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**