ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21

เจนณลี ยศไชยวิบูลย์, วิภาดา ประสารทรัพย์

Abstract


ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อบุคลากรภายในสถานศึกษา มีบทบาทต่อการกำหนดทิศทางนโยบาย และนำพาสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จ จึงต้องมีความพร้อมในด้านคุณลักษณะ     ที่โดดเด่น เป็นนักบริหารมืออาชีพ มีทักษะทางปัญญาสูง มีจิตเชิงสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดี มีความคาดหวังสูงและจะต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างความสำเร็จของงาน ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างสถานศึกษาให้เป็นองค์กรนวัตกรรมยุคใหม่ บทความทางวิชาการนี้ต้องการนำเสนอภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21กล่าวคือ ผู้นำที่จะสามารถพัฒนาสถานศึกษาได้ในวันที่โลกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรวดเร็ว “ระบบการศึกษา” ซึ่งถือเป็นระบบในการเตรียมกำลังคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่การจะทำให้เด็กมีทักษะศตวรรษที่ 21 ได้ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ต้องมีทักษะสมรรถนะที่เสริมการเรียนรู้ของครูผู้สอนร่วมด้วย เพราะผู้อำนวยการโรงเรียน มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาครู พัฒนาเด็ก พัฒนาองค์กรเป็นเสมือนแม่ทัพในสนามรบ หากแม่ทัพเก่งก็จะนำพาทัพไปสู่เป้าหมายที่ดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**