หลักการการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

ชัญญานุช ประครองใจ, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความนี้นำเสนอหลักการการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นระบบการบริหารรูปแบบหนึ่งที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นหลัก โดยมีการประชุมวางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินงาน อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน มีกลไกในการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วใช้วัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**