แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วรรณลักษณ์ รู้อยู่, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้านของการจัดเก็บภาษี และเพื่อเพิ่มร้อยละของผู้ที่มาเสียภาษีจากปีงบประมาณ 2564 2. พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตบางซื่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interview) กับเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี จำนวน 3 คน การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับหัวหน้าฝ่ายรายได้และฝ่ายการคลัง จำนวน 2 คน และการทำแบบสอบถาม (Questionnaire) กับประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี จำนวน 390 คน รวมทั้งสิ้น 395 คน ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและค่าเฉลี่ยเชิงปริมาณ เรียงลำดับปัญหาได้ดังนี้ ลำดับแรกคือ ด้านการจัดเก็บภาษี รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการรับรู้ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและการชำระภาษี และด้านความพึงพอใจต่อการจัดเก็บภาษี ทางเลือกที่แนะนำในการแก้ปัญหารายได้จากการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ ตรวจสอบว่าผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีคิดเป็นร้อยละเท่าไร ติดตามผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีให้มาชำระภาษีให้ได้มากที่สุด ให้ร้อยละในการชำระภาษีเพิ่มขึ้น จำนวนหน่วยภาษีมากขึ้น และดำเนินการแก้ไขปัญหากับผู้หลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษี ด้วยการแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมือให้ชำระภาษีและชี้แจงเหตุผลก่อนที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**