การตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กร

สุดา โลมากิจ, เตือนใจ ดลประสิทธิ์

Abstract


บทความนี้นำเสนอการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตัดสินใจในฐานะผู้นำองค์กร และการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ซึ่งการตัดสินใจเป็นกระบวนการสำคัญในการพิจารณาปัญหา วิเคราะห์และทางแก้ไขปัญหา อาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่มีเหตุผลเหมาะสมที่สุดท่ามกลางแนวทางที่หลากหลาย โดยการพิจารณาหาโอกาสในการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้ ผ่านกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการพิจารณาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ ทำให้บุคลากรได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีความหมายต่อองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในความต้องการที่บุคคลคาดหวัง โดยผู้บริหารการศึกษา มีบทบาทเป็นผู้นำการคิดและตัดสินใจ โดยใช้หลักเกณฑ์และหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ วางแผนจัดระบบ สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันทั้งองค์กร ผู้บริหาร และบุคลากร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**