บทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อสังคมไทย

Lin Minxin, พัชรินทร์ บูรณะกร

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อสังคมไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และใช้วิธีเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) จากผู้ที่เกี่ยวข้องของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จำนวน 41 คน ผลการวิจัยพบว่า วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) มีความเชื่อที่มีชื่อเสียง เช่น ความเชื่อเรื่องการแก้ปีชง ความเชื่อเรื่องการเสริมโชคลาภ และความเชื่อเรื่องสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น และมีพิธีกรรมที่หลากหลาย ได้แต่ เทศกาลตรุษจีน งานทิ้งกระจาดมหาทาน และเทศกาลถือศีลกินเจ เป็นต้น ซึ่งความเชื่อและพิธีกรรมดังกล่าว มีบทบาทต่อสังคมไทย 4 ด้าน คือ 1) ด้านจิตใจ ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ผู้ศรัทธามีกำลังใจในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและช่วยให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 2) ด้านสังคม จัดงานทำบุญเพื่อเป็นความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ก่อตั้งโรงเรียนภายในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของเด็ก 3) ด้านเศรษฐกิจ สามารถส่งเสริมรายได้ให้กับวัด ชาวบ้านและชุมชน ยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย-จีน 4) ด้านวัฒนธรรม ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมความเชื่อไทย-จีนให้คงอยู่ และช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมด้านความเชื่อไทย-จีน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**