โครงสร้างนามวลีที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC

ธัชวรรณ คณะรัฐ, นภาศรี สุวรรณโชติ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างนามวลีจากคำนามที่มีความถี่สูงที่สุด ในข้อสอบTOEIC ส่วนการอ่าน จำนวน 21 ชุด วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม AntConc และ TagAnt  ผลการศึกษาพบว่า นามวลีจะแบ่งออกได้เป็น 2 โครงสร้างใหญ่ๆ ได้แก่ Pre-modifier และ Post- modifier โครงสร้างนามวลีแบบ Pre-modifier มีทั้งหมด 8 โครงสร้าง โดยโครงสร้างที่มีความถี่มากที่สุด คือ โครงสร้าง Determiner + Noun จำนวน 2,592 ครั้ง น้อยที่สุด คือ โครงสร้าง Determiner + Adjective. + Cardinal number + Noun. จำนวน 26 ครั้ง โครงสร้าง Post- modifier มีทั้งหมด 5 โครงสร้าง และจะมีคำบุพบทประกอบร่วมถึง 4 โครงสร้าง โดยโครงสร้างที่มีความถี่มากที่สุด คือ โครงสร้าง Noun + Preposition + Noun จำนวน 919 คำ โครงสร้างที่น้อยที่สุด คือ โครงสร้าง Noun + Preposition + Adjective + Noun จำนวน 33 คำ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**