คุณภาพชีวิตการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีผล ต่อประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาบริษัทผลิตปิโตรเลียมเคมีครบวงจรในจังหวัดระยอง

ภัทรานิษฐ์ สุวรรณรัตน์, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ศริญญา ไล้สวัสดิ์ สุทธรัตนกุล

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาบริษัทผลิตปิโตรเลียมเคมีครบวงจรในจังหวัดระยอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรของบริษัทผลิตปิโตรเลียมเคมีในจังหวัดระยอง จำนวน 411 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก และวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมมติฐาน ใช้สถิติทดสอบหาค่าความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านความปลอดภัยและสุขภาวะในการทำงาน โอกาสสำหรับการพัฒนาความสามารถ บทบาทด้านสังคม และ พื้นที่ชีวิตทั้งหมด ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัย ปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงาน มิติด้านปฏิสัมพันธ์ มิติด้านการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแปลง และมิติของงานความก้าวหน้า มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**