ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่

ปภัสชนก น้อยลา, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่
2.เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแปรสําคัญในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการบริหาร ดังนั้นแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาและวิวัฒนาการทางสังคม และการศึกษายุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษานั้นพึงมีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความรู้ มีทักษะหลากหลายด้าน รู้บทบาทหน้าที่ เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา เพื่อมุ่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพ ตอบสนองต่อการแข่งขัน และทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษายุคใหม่ ซึ่งท้าทายความสามารถและการใช้ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**