ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ ตลาดถนนคนเดินหลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ปิยะ สีดอกบวบ, วีระ วีระโสภณ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการตลาดถนนคนเดินหลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ตและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการตลาดถนนคนเดินหลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 250 ชุด โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการประมวลผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการพบว่า ใช้บริการเดือนละต่ำกว่า 2 ครั้ง ส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงานและมาใช้บริการเพราะความหลากหลายของสินค้า ซื้อสินค้าประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม รู้จักตลาดถนนคนเดินหลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ตจากเพื่อน มีค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งต่ำกว่า 1,000 บาท ใช้บริการช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว/รถเช่า ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านคุณภาพของสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านการจัดวางร้านค้าและแผงจำหน่ายสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านการให้บริการของผู้จำหน่ายสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านความสะอาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านการบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**