การสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

จันทร์ธิมา สุตะคาน, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ในการปฏิบัติงานเป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการบริหารบุคคล ที่เน้นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์กรตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในองค์กร เพื่ออธิบาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องการสร้างแรงจูงใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษารู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของบุคลากรในองค์กร และพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรในองค์กรดังกล่าวปฏิบัติงานอย่างที่เรียกว่างานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**