ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

สอลีห๊ะ หลีแจ้, สุทธิพงศ์ บุญผดุ

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  การสื่อสารจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน การสื่อสารทำให้คนมีความรู้และทันต่อโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในเรื่องทักษะการสื่อสารในกลุ่มผู้เรียนที่เกิดในยุคดิจิทัล (digital native) โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดก่อนที่จะมีการใช้ดิจิทัลอย่างแพร่หลาย (digital immigrant) นับเป็นความท้าทายในการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำความเข้าใจว่าผู้เรียนในยุคนี้มีการเรียนรู้อย่างไรและจะทำอย่างไรให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม หรือแนวทางใหม่ ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงความคิด ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวส่งผ่านไปยังผู้เรียนยุคดิจิทัล ซึ่งสำหรับพวกเขาแล้ว เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้มีความน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น ดังนั้น ทักษะการสื่อสารจึงมีสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ต้องเข้าใจว่า เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการจัดการศึกษาคือ การทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ ที่จะฝันและพยายามทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**