แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้มาขอสินเชื่อห่วงใยของธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี 1

ศริณยา บุญสิทธิ์, อริสรา เสยานนท์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้มาขอสินเชื่อห่วงใยของธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี 1 โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 375 คน และแบบสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสินเชื่อ ผลการศึกษาพบว่า อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีผลการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อห่วงใยของธนาคารออมสิน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (6Ps) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อห่วงใยได้ร้อยละ 76.00 จากผลการศึกษาได้เลือกกลยุทธ์เชิงรุก (SO) เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ (1) ใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เฉพาะเจาะจงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (2) ใช้สื่อโฆษณา สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วและทั่วถึง และ 3) เพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อให้กับพนักงาน เพื่อที่พนักงานธนาคารจะได้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความประทับใจและความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารเพิ่มมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**