หลักการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในองค์กร

จุฑามาศ จุมปู, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


หลักการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในองค์กร การที่โรงเรียนหรือองค์กรจะเกิดประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยหลายปัจจัย เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในองค์กรผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องอาศัย แนวคิดที่เหมาะสมโดยทั้งนี้ผู้บริหารต้องนำหลักการบริหารตามแนวคิดทั้ง 5 ประการ ตามแนวคิดของ เฮนรี่ ฟาโยล ไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในสถานศึกษา นอกจากนั้นเมื่อผู้บริหารสถานศึกษานำแนวคิดไปใช้เป็นหลักในการบริหารต้องตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในองค์กรด้วย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาหลักการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในองค์กร 2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในองค์กร


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**