การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา

เขมจิรา อยู่เจริญ, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา และได้แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ โดยสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านงบประมาณในการประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณ และผลการดำเนินงานในการวิเคราะห์และแปลผลด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการบริหารงานงบประมาณนั้นให้ความสำคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษา ตามสัดส่วน ขนาดและปริมาณ งานในโรงเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ความสามารถของผู้บริหาร ถึงอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องมีรับผิดชอบต่องานงบประมาณของสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักลงไปสู่ผลผลิต คือตัวนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**