การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายภารกิจสถานศึกษา

อธิพล อรัญเขตคาม, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


การบริหารงานบุคคลตามขอบข่ายภารกิจสถานศึกษา คือการศึกษากระบวนการดำเนินงานด้านบุคคล นับตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การวางแผนกำลังคน การสรรหา การธำรงรักษาบุคลากร การประเมินผล และการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความยืดหยุ่น ให้เข้ากับความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างคล่องตัว ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหารงานบุคคลถือเป็นหัวใจหลักที่จำเป็นต้องบริหารให้เป็นไปตามขอบข่ายงาน ประกอบด้วย 1) การวางแผนอัตรากำลัง 2) การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 3) การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 4) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) เงินเดือนและค่าตอบแทน 6) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 7) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 9) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 10) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 11) วินัยและการรักษาวินัย และ 12) การออกจากราชการ หากสถานศึกษาบริหารได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรของผู้บริหารในอนาคต บทความทางวิชาการนี้ต้องการนำเสนอแนวคิดในการบริหารงานบุคคลในยุคปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อบริหารงานในสถานศึกษาได้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานบุคคลตามขอบข่ายงานในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลตามขอบข่ายภารกิจสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**