การจัดการความรู้ในสถานศึกษายุคใหม่

ปกีร์ญา กองคำ, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


การจัดการความรู้ในสถานศึกษายุคใหม่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไม่จำกัด จำเป็นที่จะต้องจัดการความรู้ที่สำคัญให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้ตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันสร้าง แบ่งปัน ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่สำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าการจัดการความรู้นั้นทำให้คนเก่งขึ้น จากคนที่มีความรู้ฝังอยู่ในตนเองได้ส่งต่อความรู้ที่ดีไปยังบุคคลอื่น เกิดความงดงามจากการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในสถานศึกษายุคใหม่ 2) เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาการจัดการความรู้ในสถานศึกษายุคใหม่


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**