การศึกษาพฤติกรรมองค์กรของพนักงานและลูกจ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ของธนาคารออมสินภาค 15

ปรางค์ใจ ช่วยบุญนาค, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ภาณุ บุญสมบัติ

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมองค์กร ด้านการรับรู้ของพนักงานและลูกจ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของธนาคารออมสินภาค 15 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมองค์กร ด้านการสื่อสารของพนักงานและลูกจ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของธนาคารออมสินภาค 15 และ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมองค์กร ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกจ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ธนาคารออมสินภาค 15 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 500 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมมติฐาน ใช้สถิติทดสอบหาค่าความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมองค์กร ด้านการรับรู้ในประเด็นของด้านเหตุปัจจัยการรับรู้ มีอิทธิพลร้อยละ 15.5 ด้านการรับรู้คุณค่าที่องค์กรมอบให้พนักงานและลูกจ้าง มีอิทธิพลร้อยละ 27.4 และด้านการรับรู้คุณค่าเชิงสังคมมีอิทธิพลร้อยละ 37.7 ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานชองธนาคารออมสินภาค 15 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) พฤติกรรมองค์กร ด้านการสื่อสาร ในประเด็นของด้านทักษะการสื่อสารของผู้รับสารมีอิทธิพลร้อยละ 28.7 ด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีอิทธิพลร้อยละ 40.2 และด้านช่องทางการสื่อสารมีอิทธิพลร้อยละ 21.4 ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของธนาคารออมสินภาค 15 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) พฤติกรรมองค์กร ด้านการมีส่วนร่วม ในประเด็นของด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีอิทธิพลร้อยละ 28.6 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีอิทธิพลร้อยละ 34.5 และด้านความรับผิดชอบต่องานมีอิทธิพลร้อยละ 15.6 ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานชองธนาคารออมสินภาค 15 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**