ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวย่านเยาวราช

นัธฐ์นัชชา สินเจริญเอก, วีระ วีระโสภณ

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานครในช่วงปี 2565 จำนวน 200 คน ใช้การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เยาวราช ส่วนใหญ่จะเดินทางไปเยาวราชเดือนละ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยเดินทางมาพร้อมกับเพื่อน วิธีการเดินทางใช้รถส่วนตัว มีจุดประสงค์เพื่อรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใหญ่ไม่ได้พักหรือไม่ได้ใช้บริการโรงแรม วิธีการใช้จ่ายเงินนั้นจะนิยมโอนเงินหรือ QR Code งานกิจกรรมหรือเทศกาลที่นิยมเข้าร่วมมากที่สุดคือ เทศกาลตรุจีน ส่วน Soft power ในเยาวราชที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดคือ สตีทฟู๊ด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ย่านเยาวราชในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ รองลงมาคือ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย พนักงาน กระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**