ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาดูโฮม รังสิต จ.ปทุมธานี

เจนจิรา คูณทวี, พอดี สุขพันธ์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาดูโฮม รังสิต จ.ปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาดูโฮม รังสิต จ.ปทุมธานี 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาดูโฮม รังสิต จ.ปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาดูโฮม รังสิต จ.ปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประยุกต์ใช้แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและแนวคิดความจงรักภักดี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**