แนวทางป้องกันการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากร ในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รุจิรัตน์ จันทะคุณ, นัทนิชา โชติพิทยานนท์

Abstract


ภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นกลุ่มอาการทางกายและจิตวิทยาที่บุคคลตอบสนองต่อการเผชิญความเครียดในการทำงานที่มีความกดดัน ไม่มีความสุขในการทำงาน ซึ่งพบได้ในคนทำงานหรือประกอบอาชีพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรพร้อมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งหากบุคลากรมีภาวะหมดไฟในการทำงานอาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานในองค์กร โดยลดสมรรถภาพและทำให้แรงจูงใจในการทำงานลดลงหรือหมดไปได้ การศึกษาวิจัยพบว่าภาวะหมดไฟในการทำงาน มีหลายสาเหตุทั้งปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสำคัญและร่วมกันป้องกันปัญหานี้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความหมายของภาวะหมดไฟในการทำงาน ลักษณะ เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแนวทางป้องกันการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**