ทักษะการมอบหมายงานของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

ฉัฐญา ละม้ายแข, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


ทักษะการมอบหมายงาน เป็นทักษะหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องศึกษาและพัฒนา เพราะการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาเร่งพัฒนาศักยภาพของตนให้เหนือกว่าบุคลากรทุกคนในองค์การ เป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจในการทำงานของผู้รับมอบหมายงาน และเป็นตัวกระตุ้นให้กระบวนการทำงานภายในองค์การคล่องตัว และรวดเร็วขึ้น เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลภายในองค์การอย่างคุ้มค่า ยิ่งในโลกยุคปัจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลด้วยแล้ว บทความนี้จะนำเสนอรายละเอียดตั้งแต่ความหมายของการมอบหมายงาน องค์ประกอบของการมอบหมายงาน ขั้นตอนของการมอบหมายงาน ประโยชน์ของการมอบหมายงานสำหรับผู้บริหาร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมอบหมายงานและทักษะการมอบหมายงานในยุคดิจิทัล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**