ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานต้อนรับในโรงแรม ในเมืองสงขลา

โสภิดา ขาวหนูนา, สิรภพ คงกระโทก, มนัสนันท์ อินทรายุทธ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของพนักงานต้อนรับ โรงแรม 3 ดาว ในเมืองสงขลา จำนวน 70 คน จาก 16 โรงแรม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานต้อนรับสุงสุด คือ ปัจจัยด้านความสำเร็จ มีค่าเฉลี่ย (=4.14, S.D.=0.70)  โดยปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือการที่พนักงานต้อนรับสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ และปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานต้อนรับสูงสุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (=4.10, S.D.=0.72) ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือ การมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**