ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจตลาด E-Marketplace ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผ่านแอปพลิเคชัน

ชนาธิป วัชรกมล, บรรดิษ พระประทานพร

Abstract


จากสถานการณ์โควิดส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ตลาดนัด ตลาดสด และศูนย์การค้าขนาดย่อ ประสบปัญหาด้านรายได้ และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว และสร้างการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าของธุรกิจตลาดนัดออนไลน์มีการตัดสินใจได้มากขึ้น เพื่อช่วยให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันของธุรกิจตลาดนัดออนไลน์ และสามารถนำข้อมูลจาการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ของกิจการได้ เพื่อให้ทันกระแสนิยม และตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**