การจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

จักรกฤษณ์ ศรีดาจันทร์, วิภาดา ประสารทรัพย์

Abstract


บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เนื่องจากการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย เพิ่มต้นทุนทางความคิด การจัดกระบวนการเรียนรู้ และส่งผลให้คนที่มีคุณภาพของสังคมให้แก่ประเทศ โดยการจัดการศึกษานั้นควรมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาที่เน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณธรรม โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน เน้นความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้นั้นต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้องประยุกต์ให้เกิดการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการ เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการของผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงต้องมีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**