กระบวนการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ณิชาภา เจริญรัตน์, กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้

Abstract


งานวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคง สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 27 คน การวิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่จากการสัมภาษณ์ และนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงสู่ความสำเร็จมี 4 กระบวนการ (สำรวจข้อมูลและพัฒนาโครงการ การขับเคลื่อนข้อเสนอโครงการ การจัดระบบชุมชน การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสหกรณ์) และ 12 ขั้นตอน นอกจากนี้ ยังพบปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในโครงการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ภายใต้เงื่อนไขของสหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**