การบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ภัทรวดี สีระบุตร, วิภาดา ประสารทรัพย์

Abstract


การบริหารแบบมีส่วนร่วม (The Participative Management) เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้บุคคลหรือบุคลกรในองค์กรทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารอีกแบบหนึ่งที่ผู้บริหารนำไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยการจูงใจให้บุคคลทั้งในองค์กรและนอกองค์กรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมกันพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจช่วยให้ผู้บริหารและองค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจทางการบริหารที่หลากหลาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กร ทั้งยังช่วยให้องค์กรเกิดความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างมั่นคง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดการบริหารและการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**