การรับรู้บรรยากาศองค์การ และการจัดการความเครียดที่พยากรณ์ประสิทธิผลการทำงาน ของพนักงานบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์

เกรียงศักดิ์ แดงประเสริฐ, ชนัดดา เพ็ชรประยูร

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ การจัดการความเครียด และประสิทธิผลการทำงานของพนักงานบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ การจัดการความเครียด และประสิทธิผลการทำงานพนักงานบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ 3) พยากรณ์ประสิทธิผลการทำงานด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การและการจัดการความเครียดของพนักงานบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 2 บริษัท จำนวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจคุณภาพด้วยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยแบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศองค์การ แบบสอบถามการจัดการความเครียด และแบบสอบถามประสิทธิผลการทำงาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .953, .972 และ .947 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้บรรยากาศองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การจัดการความเครียดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และประสิทธิผลการทำงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r= .70) ในระดับสูง และการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ในระดับต่ำ  (r= .32) 3) การรับรู้บรรยากาศองค์การ
ด้านความมุ่งมั่นต่อองค์การ ด้านความรับผิดชอบในการทำงาน การจัดการความเครียดโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหา การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านการสนับสนุน และด้านมาตรฐานในการทำงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการทำงานของพนักงานบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ร้อยละ 64.40

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**