การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาท่ามกลางสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

ณัฏฐ์นรี ละม้ายแข, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความนี้นำเสนอแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาท่ามกลางสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาใน ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ด้านการมอบอำนาจ ด้านการตัดสินใจ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ด้านความไว้วางใจ ด้านความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ ด้านความเอื้ออาทร ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความหลากหลายของบุคลากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**