การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และบ้านไทยรีสอร์ท

อภิชญา พาสังข์, วีระ วีระโสภณ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และบ้านไทยรีสอร์ท จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ของผู้ใช้บริการรีสอร์ทจำนวน 200 คน ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้  เพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพนักเรียนนักศึกษา รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท และรู้จักสถานที่แห่งนี้ผ่านช่องทางสื่อเฟสบุ้ค โดยมาใช้บริการรีสอร์ทแห่งนี้ปีละครั้ง และมาท่องเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุด เหตุผลหลักที่มาใช้บริการคือมาเพื่อการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ส่วนกิจกรรมที่ชื่นชอบที่สุดคือพิธีการทำขวัญข้าว ส่วนความคุ้มค่าที่สุดที่ได้รับจากการมาท่องเที่ยวที่รีสอร์ทคือมีความสุขกับการได้มาท่องเที่ยวที่นี่ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้ทางรีสอร์ท เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายกว่านี้ เช่น การละเล่น และจะกลับมาเที่ยวที่รีสอร์ท หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และบ้านไทยรีสอร์ท อีกแน่นอน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**